หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 

 
เทศบาลตำบลสร่างโศก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ครั้งแรก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลสร่างโศก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น .ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น . เทศบาลตำบลสร่างโศก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ครั้งแรก  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ก่อนระเบียบวาระ นายศักดิ์ชาย แก้วโรจน์ เลขานุการสภาฯชั่วคราว ได้ กล่าวเชิญ นายชวนากร กันยะมาตร์ ปลัดอำเภอบ้านหมอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านหมอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นปลัดเทศบาลตำบลสร่างโศกอ่านประกาศจังหวัดสระบุรี  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ครั้งแรก จากนั้น นายชวนากร กันยะมาตร์ ปลัดอำเภอบ้านหมอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านหมอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกครั้งแรก และจากนั้นปลัดเทศบาลตำบลสร่างโศก เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ผู้มีอายุสูงสุด คือนายเสงี่ยม สมวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก เขต 1 ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสมาชิกปฏิญาณตนตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จากนั้น  นายเสงี่ยม สมวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก เขต 1 ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว กล่าวนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก กล่าวนำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ผลคือ นางอุไร เกษมศรี ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ผลคือ นางประเทือง บุญแก้ว  ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกเลขานุการเทศบาลตำบลสร่างโศก ผลคือ นางนพรัตน์ โพธิ์ทอง  ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก
สมัยแรก มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม &ndash; 2 กุมภาพันธ์ 2564
สมัยที่ 2 มีกำหนด30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม &ndash; 10 มิถุนายน 2564
สมัยที่สาม มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม &ndash; 18 สิงหาคม 2564
สมัยที่สี่ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 &ndash; 9 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 7 การเลือกและตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 12.34 น. โดย คุณ วัชราภรณ์ จันทร์เทียน

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/72

ลำดับภาพที่ 2/72

ลำดับภาพที่ 3/72

ลำดับภาพที่ 4/72

ลำดับภาพที่ 5/72

ลำดับภาพที่ 6/72

ลำดับภาพที่ 7/72

ลำดับภาพที่ 8/72

ลำดับภาพที่ 9/72

ลำดับภาพที่ 10/72

ลำดับภาพที่ 11/72

ลำดับภาพที่ 12/72

ลำดับภาพที่ 13/72

ลำดับภาพที่ 14/72

ลำดับภาพที่ 15/72

ลำดับภาพที่ 16/72

ลำดับภาพที่ 17/72

ลำดับภาพที่ 18/72

ลำดับภาพที่ 19/72

ลำดับภาพที่ 20/72

ลำดับภาพที่ 21/72

ลำดับภาพที่ 22/72

ลำดับภาพที่ 23/72

ลำดับภาพที่ 24/72

ลำดับภาพที่ 25/72

ลำดับภาพที่ 26/72

ลำดับภาพที่ 27/72

ลำดับภาพที่ 28/72

ลำดับภาพที่ 29/72

ลำดับภาพที่ 30/72

ลำดับภาพที่ 31/72

ลำดับภาพที่ 32/72

ลำดับภาพที่ 33/72

ลำดับภาพที่ 34/72

ลำดับภาพที่ 35/72

ลำดับภาพที่ 36/72

ลำดับภาพที่ 37/72

ลำดับภาพที่ 38/72

ลำดับภาพที่ 39/72

ลำดับภาพที่ 40/72

ลำดับภาพที่ 41/72

ลำดับภาพที่ 42/72

ลำดับภาพที่ 43/72

ลำดับภาพที่ 44/72

ลำดับภาพที่ 45/72

ลำดับภาพที่ 46/72

ลำดับภาพที่ 47/72

ลำดับภาพที่ 48/72

ลำดับภาพที่ 49/72

ลำดับภาพที่ 50/72

ลำดับภาพที่ 51/72

ลำดับภาพที่ 52/72

ลำดับภาพที่ 53/72

ลำดับภาพที่ 54/72

ลำดับภาพที่ 55/72

ลำดับภาพที่ 56/72

ลำดับภาพที่ 57/72

ลำดับภาพที่ 58/72

ลำดับภาพที่ 59/72

ลำดับภาพที่ 60/72

ลำดับภาพที่ 61/72

ลำดับภาพที่ 62/72

ลำดับภาพที่ 63/72

ลำดับภาพที่ 64/72

ลำดับภาพที่ 65/72

ลำดับภาพที่ 66/72

ลำดับภาพที่ 67/72

ลำดับภาพที่ 68/72

ลำดับภาพที่ 69/72

ลำดับภาพที่ 70/72

ลำดับภาพที่ 71/72

ลำดับภาพที่ 72/72
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 531,976 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10