หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554) [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
พระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2   
 
 
 
เทศบาลตำบลสร่างโศก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  เทศบาลตำบลสร่างโศก

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 1,129,749 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10