หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"ตำบลสร่างโศกเป็นชุมชนน่าอยู่ นำสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปราศจากความยากจน ดำรงความโปร่งใสในการบริหารงาน
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น"
 
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมและจัดการสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและ
การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

พัฒนาแหล่งน้ำ

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม
ภาคประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่ม
ของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 13,427 เริ่มนับ 29 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10