หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"ตำบลสร่างโศกเป็นชุมชนน่าอยู่ นำสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปราศจากความยากจน ดำรงความโปร่งใสในการบริหารงาน
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น"
 
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมและจัดการสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและ
การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ
  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
  พัฒนาแหล่งน้ำ
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
  พัฒนาระบบบริหารองค์กร
  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
  พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม
ภาคประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่ม
ของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 867,846 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10