เทศบาลตำบลสร่างโศก
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท

อุทยานเห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ทุ่งทานตะวัน อ.มวกเหล็ก

ผาเสด็จ ประวัติศาสตร์การรถไฟของไทย

ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ อ.แก่งคอย
เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" ตำบลสร่างโศกเป็นชุมชนน่าอยู่ นำสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เคียงคู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปราศจากความยากจน ดำรงความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น "
 
 
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
         
   
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
     
ส่งเสริมและจัดการสวัสดิการสังคม
     
ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
     
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
     
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ
     
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
     
พัฒนาแหล่งน้ำ
     
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
     
พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
     
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
 
  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
         
   
ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
     
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
         
   
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
     
พัฒนาระบบบริหารองค์กร
     
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
     
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ