หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สร่างโศก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลสร่างโศก
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"ตำบลสร่างโศกเป็นชุมชนน่าอยู่ นำสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปราศจากความยากจน ดำรงความโปร่งใสในการบริหารงาน
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น"
 
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมและจัดการสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและ
การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ
  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
  พัฒนาแหล่งน้ำ
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
  พัฒนาระบบบริหารองค์กร
  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
  พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม
ภาคประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่ม
ของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-202-775
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-202-775 โทรสาร : 036-202-776
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสร่างโศก
จำนวนผู้เข้าชม 2,247,445 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10